Báo VOV: Đăk Lăk: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương - DakLaks.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo VOV: Đăk Lăk: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương

Các văn bản triển khai tại hội nghị là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: http://vov.vn/chinh-tri/dak-lak-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-trung-uong-835929.vov

Sáng nay (8/11), Tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12 đến các cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đăk Lăk quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 23 của Ban bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 23 của Ban bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Các văn bản triển khai tại hội nghị là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên. Nhất là, làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk cho biết, sau hội nghị, thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy sớm tổ chức nghiên cứu và triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Trần Quốc Cường cho biết: “Thường vụ Tỉnh ủy phân công rất cụ thể đối với các ban của Đảng như Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, trường Chính trị. Đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi chúng ta nhận thức đúng thì chúng ta mới đủ phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của toàn đảng toàn dân”./.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị, Đảng viên, Cán bộ, Số 23, Nghị quyết, Quán triệt, Bộ chính trị, Đạo đức, Ban bí thư, Mác – Lênin, Tư tưởng hồ chí minh, Và Phát Triển, Tỉnh ủy Đăk Lăk, Đăk Lăk, Vladimir Ilyich Lenin, Thư Trung, Luận điệu tuyên truyền, Thường vụ tỉnh ủy, Đấu tranh giai cấp, Cấp ủy, Thành ủy

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages